BTW-plicht voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen vanaf 1 januari 2016

In de btw-beslissing nr. E.T.125.180 van 20 november 2014 heeft de FOD Financiën ingevolge een advies van de Europese Commissie beslist om het keuzestelsel voor de btw voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar op te heffen en om in de toekomst de gewone btw-regels toe te passen. Dit heeft tot gevolg dat alle voornoemde rechtspersonen zich voor btw-doeleinden dienen te identificeren en dat de door hen ontvangen vergoedingen voor al hun handelingen die zij als dusdanig verrichten, principieel aan de btw moeten worden onderworpen en dit zonder keuzemogelijkheid. Deze regeling moest in principe in werking treden vanaf 1 januari 2015.

Wegens mogelijke interpretatieproblemen en praktische moeilijkheden heeft de FOD Financiën op 12 december 2014 in de btw-beslissing nr. E.T.125.180/2 beslist om de invoering van deze regeling uit te stellen tot 1 januari 2016.

Momenteel beschikken vennootschappen die een functie uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen over een keuzemogelijkheid om de vergoedingen die zij verkrijgen voor hun prestaties al dan niet aan de toepassing van de btw te onderwerpen.

Door de beslissing van de FOD Financiën tot opheffing van het keuzestelsel zullen de vennootschappen die dergelijke functie uitoefenen vanaf 1 januari 2016 aan alle btw-verplichtingen moeten voldoen en zullen zij alle handelingen die zij als dusdanig verrichten aan de belastingen moeten onderwerpen. De opheffing van het keuzestelsel zal voor vele vennootschappen een belangrijke impact hebben, met praktische moeilijkheden en interpretatieproblemen tot gevolg.

Voor natuurlijke personen en associaties zonder rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld maatschappijen) die een mandaat uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap verandert er voorlopig niets en blijven dan ook vrijgesteld van btw.

De administratie onderzoekt momenteel een aantal interpretatieproblemen en zou een omstandige administratieve verduidelijking voor de betrokken sectoren publiceren. De inhoud en timing van die administratieve verduidelijking is nog niet gekend.

Katrien VAN DE SIJPE