Hof van Cassatie bevestigt strenge interpretatie van de tienjarige aansprakelijkheid van architect en aannemer

Overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek zijn aannemers en architecten gedurende tien jaar na de aanvaarding van de werken aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit van gebouwen of grote werken in het gedrang brengen.

De voorwaarden voor deze tienjarige aansprakelijkheid zijn de volgende:

  1. Het moet gaan om een ernstig gebrek;
  2. Het gebrek moet de stabiliteit van een onroerend goed of een groot werk aantasten;
  3. Het gebrek moet het gevolg zijn van een fout van de betrokken ontwerper, uitvoerder of toezichthouder.

In een arrest van 25 juni 2015 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat het feit dat in een onroerend goed de vloertegels in ongeveer alle ruimtes, zowel van de gelijkvloers als van de eerste verdieping, loskwamen, als een ernstig gebrek diende te worden aanzien dat van die aard was dat het de stabiliteit van het onroerend goed in het gedrang bracht. Deskundigenonderzoek had uitgewezen dat het loskomen van de tegels te wijten was aan slechte verlijming en het ontbreken van uitzetvoegen. De appelrechters concludeerden dat "gelet op de omvang van deze problematiek, die zich over bijna het gehele gebouw van [de eerste verweerster] voordeed, dient ertoe te worden besloten dat het wel degelijk een ernstig gebrek betrof dat van aard was om de stabiliteit ervan in het gedrang te brengen".

Het Hof van Cassatie vernietigde met haar arrest van 9 januari 2017 de beslissing van het hof van beroep te Antwerpen en bevestigt daarmee de strikte interpretatie van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en aannemer. Indien het vastgestelde gebrek niet de stabiliteit van het gebouw of een belangrijk deel ervan in gevaar brengt, kunnen de architect en/of de aannemer niet aansprakelijk gesteld worden op grond van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Het feit dat het loskomen van de tegels zich in casu over bijna het volledige gebouw voordeed, betekent nog niet dat de stabiliteit van het gebouw aangetast is.

Ellis VANDORPE