Nieuw wetsontwerp omtrent de continuïteit van ondernemingen (WCO)

Op 27 februari 2013 werd door Minister TURTELBOOM een nieuw wetontwerp voorgesteld ter bijsturing van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen ("WCO"). Met dit ontwerp wil de Minister vooral inspelen op de pijnpunten van de WCO. De bestaande WCO liet nl. de deur open voor veelvuldige misbruiken. Met het wetsontwerp beoogt de Minister de procedure te uniformiseren, te elektroniseren en te vereenvoudigen. 


De WCO is sinds april 2009 van kracht en kende in haar drie eerste bestaansjaren aan meer dan 3.500 bedrijven de opschorting toe. Slechts 30% van de bedrijven die beroep deden op de WCO kropen uiteindelijk uit het dal. De andere 70 % van de bedrijven ging toch in faling. Terwijl het de bedoeling was via de WCO het aantal faillissementen terug te dringen, moet dus worden vastgesteld dat ondanks het stijgend aantal WCO aanvragen het aantal faillissementen jaar na jaar stijgt blijft stijgen. Volgens velen is dit te wijten aan het feit dat veel bedrijven misbruik maken van de WCO-procedure.

Het wetsonwerp wil dit probleem aankaarten en voorziet daarom in de nodige aanpassingen die de wet efficiënter en performanter moeten maken. Eén van de belangrijkste aanpassingen hierbij is de uitbreiding van de rol van cijferspecialisten/deskundigen die bedrijven bijstaan zoals auditbedrijven en boekhouders. Deskundigen zullen verplicht worden om de moeilijkheden, die de continuïteit van de onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, te melden. Eerst zal het bedrijf zelf worden ingelicht en indien er geen maatregelen getroffen worden binnen een maand na kennisgeving zal de Rechtbank van Koophandel op de hoogte worden gesteld. Bovendien kan de rechter inlichtingen inwinnen bij een externe accountant, externe boekhouder, de externe belastingsconsulent, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor van de schuldenaar.

Andere maatregelen zijn de aanpassing van enkele procedureregels, initiatieven voor de verbetering van preventie en opsporing van ondernemingen in moeilijkheden en een verbeterde toegang tot het dossier door een elektronisch dossier op te stellen.

Het belangrijkste oogmerk van de wet is en blijft echter om bedrijven in moeilijkheden een doorstart te geven. Verschillende commentatoren en experts zijn het er over eens dat het resultaat na drie jaar te mager is en er nood is aan ingrijpende verandering. Alle ogen zijn dan ook gericht op het nieuwe wetsontwerp.

Yannic De Win