Nieuwe procedure voor summiere rechtspleging om betaling te bevelen.

De ministerraad van 13 december 2013 bekrachtigde een voorontwerp van wet ter hervorming van de rechtspleging om betaling te bevelen. 
De nieuwe regelgeving maakt het bedrijven makkelijker om snel, goedkoop en efficiënt de schulden te laten innen die niet door de schuldenaar worden betwist. 

Het voorontwerp vereenvoudigt tegelijk de procedure van de summiere rechtspleging om betaling te bevelen (art. 1338 - 1344 Ger.W.) tussen Belgische handelaren en ondernemingen. De oude 'summiere' rechtspleging was in onbruik geraakt, door het formeel karakter en de kostprijs van de procedure, vooral ook omdat de toepassing ervan beperkt was tot schuldvorderingen van maximaal 1.860 EUR. 

Concreet zijn de belangrijkste hervormingen:
1. Een kostenverlaging. Voor de vrederechter (consument) kost een verzoekschrift 31 EUR - voor de Rechtbank van Koophandel 60 EUR. 
2. Een vereenvoudigde procedure. Eerst stuurt de schuldeiser een aangetekende brief waarin hij de schuldenaar 15 dagen de tijd geeft om te betalen. Wordt er niet betaald, dan kan de schuldeiser de procedure starten. De procedure duurt zelf maximaal 15 dagen. Ze start met een verzoeningszitting, die binnen de 8 dagen na de indiening van het verzoekschrift moet zijn afgerond. Wordt geen verzoening bereikt, dan levert de rechter binnen de resterende 7 dagen een betalingsbevel af, tenminste als de vordering niet betwist wordt.
3. Een uitgebreider toepassingsgebied door de schrapping van het maximumbedrag van de schuldvordering, behalve voor consumenten - voor hen wordt dit verhoogd van 1.860 EUR tot 2.500 EUR.
Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Louis Notteboom