Opstalrecht kan bovenop een ander gebouw of onder de grond worden gevestigd, dit opstalrecht kan zowel door grondeigenaar als door een beperkt zakelijk gerechtigde worden toegestaan.

Opstalrecht kan bovenop een ander gebouw of onder de grond worden gevestigd, dit opstalrecht kan zowel door grondeigenaar als door een beperkt zakelijk gerechtigde worden toegestaan.
De hervormde opstalwet verduidelijkt dat een opstalrecht ook bovenop een ander gebouw of onder de grond kan worden gevestigd én dat een opstalrecht niet enkel door de grondeigenaar, maar ook door een beperkt zakelijk gerechtigde kan worden toegestaan.
Het opstalrecht wordt naar Belgisch recht geregeld door de opstalwet van 10 januari 1824. Deze opstalwet werd onlangs voor het eerst in 190 jaar tijd gewijzigd door de Programmawet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. De gewijzigde opstalwet is van toepassing sinds 24 mei 2014.
De oude Belgische Opstalwet van 1824 omschreef het opstalrecht als “een zakelijk recht, om gebouwen, werken of beplantingen op eens anders grond te hebben”. 
Een actualisering van deze omschrijving drong zich op ingevolge een toenemende rechtsonzekerheid omtrent de reikwijdte van het opstalrecht. Meer in het bijzonder rees de vraag of een opstalrecht ook bovenop een ander gebouw (zonnepanelen op een dak) of onder de grond (parkeergarages onder gebouwen) kan worden gevestigd. Daarnaast was het eveneens onduidelijk of een beperkt zakelijk gerechtigde en opstalrecht kan vestigen.
Het nieuwe artikel 1 van de Opstalwet, zoals gewijzigd door de programmawet van 25 april 2014, omschrijft het recht van opstal als “een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans grond.” Er werd eveneens een tweede lid toegevoegd aan dit artikel die stelt dat “Het opstalrecht kan gevestigd worden door elke titularis van een onroerend zakelijk recht, binnen de grenzen van zijn recht”. 
Met deze herziening van de Opstalwet verduidelijkt de wetgever dat het voortaan ook mogelijk is een opstalrecht te vestigen bovenop een ander gebouw of onder de grond. Hieruit volgt dat er enerzijds een opstalrecht gevestigd kan worden ten aanzien van zonnepanelen of antennes op andermans dak en anderzijds ten aanzien van parkeergarages en kelders onder andermans grond. 
Eveneens wordt bevestigd dat niet enkel de grondeigenaar een opstalrecht kan verlenen, maar ook elke titularis van een beperkt onroerend zakelijk recht, zoals onder andere een vruchtgebruiker, een erfpachter en een opstalhouder. Dit evenwel binnen de grenzen van zijn recht. 

Maxim SAVAETE