Publicatie van het uitvoeringsbesluit bij het decreet betreffende de omgevingsvergunning in het Belgisch Staatsblad op 24 februari 2016

Het besluit geeft uitvoering aan het decreet betreffende de omgevingsvergunning dd. 25 april 2014, en legt de inwerkingtreding ervan vast op 23 februari 2017.

Vanaf die datum verdwijnen aldus de milieuvergunning, de milieumelding, de stedenbouwkundige vergunning, de stedenbouwkundige melding en de verkavelingsvergunning, en worden enkel nog (permanente) omgevingsvergunningen en omgevingsmeldingen uitgereikt.

Eén openbaar onderzoek en één adviesronde zullen volstaan, waardoor de termijnen voor het verkrijgen van de vergunning korter worden: 102 dagen zonder openbaar onderzoek, 120 dagen met openbaar onderzoek. Wanneer slechts kleine wijzigingen worden aangevraagd, kan de vergunning via een vereenvoudigde procedure worden toegekend, die maximaal 60 dagen in beslag zal nemen.

De aanvraag zal digitaal kunnen gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor meer informatie betreffende de omgevingsvergunning, verwijzen wij graag naar voorgaande artikelen die op deze blog werden gepubliceerd.

Blijke DE VOS