Recent ingediend wetsontwerp tot hervorming van goederenrecht

Het wetsontwerp van 31 oktober 2018 tot hervorming van het goederenrecht is recent in de Kamer ingediend. De bedoeling is om Boek II van het Burgerlijk Wetboek te moderniseren en tegelijk bijzondere wetten bv. over het recht van opstal en het recht van erfpacht van 10 januari 1824 daarin te integreren (nieuw Boek III).

Een aantal essentiële wijzigingen zijn onder andere:       

  1. De wijziging van traditionele termijnen van bv. opstal/erfpacht biedt alternatieven voor de vastgoedpraktijk. De maximumduur van het opstalrecht wordt opgetrokken van 50 jaar tot 99 jaar en kan in bepaalde gevallen zelfs eeuwigdurend zijn. De minimumduur van erfpacht gaat van 27 jaar naar 15 jaar. De maximumtermijn van vruchtgebruik voor rechtspersonen wordt 99 jaar.
  1. De mogelijkheid wordt voorzien om tot overschrijving over te gaan van bijkomende aktes in de hypothecaire registers (bv. opties op onroerend goed, het voorkooprecht, of akte van overdracht van erfopvolging) (art. 3.30, §1, 5° en 7°). De overschrijving van (aan- of verkoopopties of gekruiste) opties is nieuw en kan bv. de projectontwikkelaar bijkomend comfort bieden bij een eventuele samenloop met concurrente schuldeisers van de kandidaat-verkoper.
  1. Er is een afzonderlijke titel ingevoerd over burenhinder, de gemene muur en de erfdienstbaarheden.
  1. Een nieuwe regeling wordt wettelijk voorzien voor het vestigen van persoonlijke en zakelijke rechten op het openbaar domein. Tot nu was het behelpen met de heersende rechtspraak hieromtrent (Cass. 11 september 1964 m.b.t. erfdienstbaarheden en Cass. 18 mei 2007 m.b.t. recht van opstal). Thans betekent dit ook een verruimde toepassing van bv. vestigen van het recht van erfpacht op openbare domeingoederen.
  1. Ook wordt een wettelijke regeling voorzien voor de vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan.

Hiernaast zijn er tal van andere wijzigingen die eveneens een modernisering/vereenvoudiging terzake inhouden (bv. opname van fiducie-figuur). Het is spannend wachten op de definitief goedgekeurde tekst.

Jasmine MALEKZADEM