Transactie in naam en voor rekening van vennootschap? Steeds volledige hoedanigheid vermelden.

Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 13 december 2012 dat het orgaan van een vennootschap dat in naam en voor rekening van die vennootschap optreedt, zonder dat uitdrukkelijk of stilzwijgend mee te delen, te kennen geeft dat het in eigen naam optreedt. Bijgevolg zou de persoon in kwestie zich persoonlijk verbinden.

In casu had een bestuurder wisselbrieven ondertekend en was de betrokken vennootschap inmiddels failliet verklaard. 

Het tegenargument van die bestuurder was dat zij de wissels had ondertekend in haar hoedanigheid van vertegenwoordigend orgaan van de vennootschap. Haar handtekening werd gevolgd door de woorden 'gedelegeerd bestuurder'. 

Dit argument werd niet aanvaard. Volgens het Hof heeft die vermelding geen enkele juridische waarde omdat niet wordt gepreciseerd welke vennootschap zij als avalgever wou vertegenwoordigen. 

Indien de bestuurder zich niet persoonlijk als avalgever heeft willen verbinden maar wel in naam en voor rekening van een rechtspersoon, had zij in dat geval na haar handtekening de naam en het adres van die rechtspersoon moeten vermelden, eventueel onder vermelding van haar hoedanigheid van lasthebber of orgaan.